חיפושכללי

חיסכון במים

החסכון במים הפך לנושא "חם" ואפילו קריטי. התמעטות מקורות המים, המלחת בארות ואקוויפרים, דלות הגשמים והקצב הלא מספק של השבת קולחין והתפלת מים מליחים ומי ים, כל אלו מחייבים אותנו לפעולה. בחרנו להביא בפניכם מידע על פעילות א.ר.י. בתחום מניעת אובדני מים הנובעים מפיצוצים בקווי הולכה.

שימוש במזח ברפתות

רפת מוגדרת בתקנות בריאות העם כעסק שחובה להתקין לפי הספר בלבד... מכשיר מונע זרימה חוזרת )מז"ח( בחיבור אספקת המים אליו. חובה זו חלה על ספק המים כגון רשות מוניציפלית, תאגיד אספקת מים, חברת מקורות וכו.